Ước j` lan là...........?

.......là gió nhỉ
có thể bay đến chỗ bạn
và hun lên má bạn.........hic..........bạn đã đi
đi thật xa
10 câu trả lời 10