Ptellmewhy , cần gì add nick đi rồi chém nhau đứa nào chết bỏ cãi quài mõi miệng quá?

nick , ptellmewhy
2 câu trả lời 2