Già cả rồi ra chém nhau bị chúng quánh học máu rồi , anh em ơi ra khiêng lão vào mà băng bó vết thương..?

8 câu trả lời 8