Mỗi người đâm ta một nhát dùm...ta muốn có cảm giác đau...?

12 câu trả lời 12