Cô gái bán hàng Hoa.....?

Ven đàng an tọa gánh hàng hoa
Ngẫn trông cô gái Huế mặn mà
Êm êm ngâm khúc trăng Hương dạ
Sầu lắng dạo câu bóng Ngự tòa
Tiếng tốt chạnh lòng bao lữ khách
Lời trầm mát dạ kẻ phong ba
Mấy tiền một nhánh này nương hỡi?
Ba cặt một bò cọ hai hoa!!!
Lã Uyên Trang!
Cập nhật: Hồ Thu@
Ba đồng một bó có hai hoa
Cập nhật 2: O bạn hàng hoa bạn hàng hoa Rựa nay cô bạn cại chi cà? Hoa tươi một bọ chừng nhiêu rựa Ba cặt một bò cọ hai hoa Mặc quạ không mua mặc không mua Ba cặt làm sao cọ mà đưa Tịnh chi mà tịnh cho dự rựa Không mua tôi nhật định không mua! Ri tề anh nọi nghe dự chưa! Ba cặt rựa chừ nọi không mua Sạng ra mợ hàng xui quạ... hiển thị thêm
O bạn hàng hoa bạn hàng hoa
Rựa nay cô bạn cại chi cà?
Hoa tươi một bọ chừng nhiêu rựa
Ba cặt một bò cọ hai hoa

Mặc quạ không mua mặc không mua
Ba cặt làm sao cọ mà đưa
Tịnh chi mà tịnh cho dự rựa
Không mua tôi nhật định không mua!

Ri tề anh nọi nghe dự chưa!
Ba cặt rựa chừ nọi không mua
Sạng ra mợ hàng xui quạ xạ
Mua mô củng vậy mặt khọ ưa!
Cập nhật 3: Lang Tứ chàng ui đã ngủ chưa
Còn em vẫn thức để cạo dừa
Sáng ra cân đủ cho đại lý
Nên chừ em đã bị răng thưa. hic...hic
10 câu trả lời 10