Nói yêu mưa, rồi bung ô khi trời mưa..............................

Nói yêu Mặt Trời rồi trú râm khi trời nắng...
Nói yêu gió, rồi cài chặt then cửa khi gió về...


Yêu mưa ? Sao không chạy xuyên mưa ???
Yêu nắng ? Đội mũ làm gì ? Phải để da cháy nắng đen thui chứ nhỉ ???
Yêu gió nữa ? Sao không cho gió lạnh vào nhà thế ???


Lạ nhỉ ??? Vậy là sao hở mọi người ???
15 câu trả lời 15