Nếu người không theo đạo gì hết , thì khi chết sẽ đi về đâu?

nếu người không theo đạo gì hết , thì khi chết sẽ đi về đâu??? , đạo phật thì về với phật , đạo chúa về với chúa , còn người không theo đạo gì hết , thì khi chết sẽ đi về đâu
15 câu trả lời 15