Viết chương trình nhập vào một mảng gồm 10 số nguyên.......?

Viết chương trình nhập vào một mảng gồm 10 số nguyên:
a. In ra chỉ số các phần tử có giá trị là số chẵn.
b. In ra chỉ số các phần tử có giá trị bằng tổng giá trị của hai phần tử đứng trước nó (nếu có).
Mong dc sự giupđơ4:D
4 câu trả lời 4