Thật là bực.Vào box gặp câu hỏi toàn là số.Sao thế?????????

3 câu trả lời 3