Có 1 thằng khùng đặt câu hỏi.Có mấy trăm người khờ trả lời hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Cập nhật: Thằng khùng bị người yêu bắt ăn cức mũi!!!!!!
6 câu trả lời 6