Cách thay đổi mật khẩu của email va facebook?

Tớ đăng kí facebook bằng địa chỉ email.bây giờ tớ muốn thay đổi mật khẩu truy cập vào yahoo va face thì phai đổi mật khẩu từng cái một hay tớ chỉ cần thay mật khẩu email bằng mật khẩu mới rồi tự động mật khẩu truy cập face cung thay đổi giống với mật khẩu mới của email.chỉ... hiển thị thêm Tớ đăng kí facebook bằng địa chỉ email.bây giờ tớ muốn thay đổi mật khẩu truy cập vào yahoo va face thì phai đổi mật khẩu từng cái một hay tớ chỉ cần thay mật khẩu email bằng mật khẩu mới rồi tự động mật khẩu truy cập face cung thay đổi giống với mật khẩu mới của email.chỉ cho tớ cách thay đổi mật khẩu email với.thank mọi ngươi trứơc.hjhj
2 câu trả lời 2