Tại sao nhiều người thích vào đây để chửi.Đây là mục hỏi đáp mà!!!!!!!?

6 câu trả lời 6