Tại sao không thấy Yahoo.com.VN ta tự phê bình và tự kiểm điểm nhỉ ?

2 câu trả lời 2