Một loài sinh vật có 2n=10,có 1 tế bào trải qua 5 lần nguyên phân liên tiếp:?

a) Tính số TB con, số NST có trong 5 lần nguyên phân.
b) Tính số NST, số tâm động, số crômatit, có trong tất cả các TB ở kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối.
Cho mình cảm ơn trước nha!
7 câu trả lời 7