Mối hoài nghi về tính trung thực của tình cảm có thể làm cho người ta trở nên e ngại trong giao tiếp?

Mình thường thấy khi vấn đề "trung thực" được nghĩ đến chính là lúc tình cảm giữa những con người với nhau đang có xu hướng thoái hóa từng giờ !
Cập nhật: Theo ý các bạn,trong quan hệ bạn bè có cần thiết phải đặt ra 1 chuẩn mực khắc khe nào đó về sự thực lòng hay không ?
11 câu trả lời 11