Hoa ơi bảo nì hoa à hoa ơi hx hoa ơi hoa ới?

Giá như anh có thể alt+ctrl+delete
Thì khi giờ nầy anh đâu bị treo máy
Treo máy ùi em bỏ thẻo người khác
Để anh cùng những tập tin bị lỗi...
3 câu trả lời 3