Làm thơ nên tránh chữ Cu. Nhỡ nhầm các cụ thì khu phải đòn?

Làm thơ nên tránh chữ Cu Nhỡ nhầm các cụ thì khu phải đòn Bóng trăng mờ dịu tỏa thôn lu Đâu nghe gáy dống tiếng chim gù Thấp thoáng xa trông làng Đại Vũ Gần gần ẫn hiện lão cai Nu Rãi giống anh gieo mầm Đậu hũ Bồng lanh chị ũ mắm khô Đù Bỗn làng thết tiệc mừng cô chú Tôn Lài Thị Nữ mới sinh Cu...ối... hiển thị thêm Làm thơ nên tránh chữ Cu
Nhỡ nhầm các cụ thì khu phải đòn

Bóng trăng mờ dịu tỏa thôn lu
Đâu nghe gáy dống tiếng chim gù
Thấp thoáng xa trông làng Đại Vũ
Gần gần ẫn hiện lão cai Nu
Rãi giống anh gieo mầm Đậu hũ
Bồng lanh chị ũ mắm khô Đù
Bỗn làng thết tiệc mừng cô chú
Tôn Lài Thị Nữ mới sinh Cu...ối lộn...đẽ thằng Cu

Làm thơ nên kỵ chữ Ồn
Lở khi hết ý mất lòng chị em

Rão bước tìm chàng huyện Lỳ Thôn
Từ độ chia tay Xã Lư Bồn
Vác búa anh chăm nghề lẽo đốn
Ươm Trà em được tiếng lành khôn
Phố vắng cố đeo tình Thu độn
Rèm thưa lay dắt gió Đông phồn
Nắng mưa cực sầu tim lao tỗn
Chàng đi chưa "cõn" một lời phôn (nói điện thoại)
Lã Troang!
Cập nhật: Bồng lanh chị ũ mắm khô Đ..ù (vậy mà củng hổng choa nữa )
Cập nhật 2: Chấm hoãi@ Có gì đâu bậy mô!
Cập nhật 3: Thủy Dung@ Đánh "môn" là đánh gì, chắc Trôn!
9 câu trả lời 9