Sẵn tiền bán tài nguyên, chi tiêu quá trớn. Vì sao cứ tái diễn?

http://vn.news.yahoo.com/s%E1%BA%B5n-ti%...
Hình thức xử lý: kiểm điểm nghiêm khắc!
Với cái cách xử lý này, sẽ chẳng thiếu các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng sai vốn để nhét đầy hầu bao riêng, có phải không?
10 câu trả lời 10