Câu hỏi nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin?

giai cấp công nhân hiện nay có sự thay đổi như thế nào? sự thay đổi đó có làm thay đổi bản chất, vai trò của giai cấp công nhân không? tại sao?
Cập nhật: mong mọi người giúp đỡ em xin cám ơn
1 câu trả lời 1