I=bdnev trong đó I là dòng điện, bạn biết cho mình hỏi n đó có ý nghĩa như thế nào,nó chỉ gì vậy?

1 câu trả lời 1