BT phong xa.giup với?

Bài 1.Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ,người ta dùng máy đém xung.Bắt đầu đém từ to=0 đến t1 = 2h,máy đếm được X1 xung,đến t2 = 6h máy đém được X2 = 2,3 X1.Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là: A.4h 30 phút 9 giây B.4h 2 phút 33 giây C.4h 42 phút 33 giây D.4h 12 phút 3s (cho mình hỏi luôn.số xung là... hiển thị thêm Bài 1.Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ,người ta dùng máy đém xung.Bắt đầu đém từ to=0 đến t1 = 2h,máy đếm được X1 xung,đến t2 = 6h máy đém được X2 = 2,3 X1.Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là:
A.4h 30 phút 9 giây
B.4h 2 phút 33 giây
C.4h 42 phút 33 giây
D.4h 12 phút 3s

(cho mình hỏi luôn.số xung là cái gì thế?

Bài 2.Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất,có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y.Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là K.Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ ấy là bao nhiêu?
A.k+4
B.4k/3
C.4K
D.4K+3
1 câu trả lời 1