Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất?

viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số lớn nhất
7 câu trả lời 7