Tiền Là Gì ? Có phải chúng là nhân tạo ra tội ác ?

Phú quý như mây khói.
Tham tiền sẽ gặp họa.
Tiền gieo rắc tội ác.
Tiền là vật ngoại thân.
Tiền tài như cỏ mục.
.............................
Tiền tài như cỏ mục.
3 câu trả lời 3