Thằng mèo khốn kiếp mày nói gì z mảy!?

1 câu trả lời 1