Tao còn mấy cái nick nữa kìa tại thấy mày hèn nhát quá nên thôi tao không lên chữi với mày!?

để đó chơi để lên bị thằng méo nhèn nhát như mày chặn nữa hả! đó giờ tao chưa thấy thằng nào hèn nhát như lũ mèo tụi mày! tụi Mu tao tuy thích nói nhưng không đến nỗi hèn nhát tối ngày chốn chui chốn rủi đi sủa bậy như mày. suốt cuộc đời mày chỉ có nhiêu đó thôi không hơn được đâu!
1 câu trả lời 1