2 vòi nước cùng chảy vào một cái bễ vòi một mỗi phút chảy 40 lít vòi 2 mỗi phút chảy 30 lít nếu vòi thứ 2?

2 vòi nước cùng chảy vào một cái bễ vòi một mỗi phút chảy 40 lít vòi 2 mỗi phút chảy 30 lít nếu vòi thứ 2 chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 6 phút thì cả hai vòi chảy được lượng nước như nhau và bằng nữa lượng nữa lượng nước của bễ . Tính dung tích của bễ
1 câu trả lời 1