Sáng ra ''ăn'' cho mấy chục cái BCVP ...Bọn nào mà rãnh thế , vác mặt ra đây cho anh biểu?

15 câu trả lời 15