Sự dốt nát theo ta từ khi mở mắt , bởi dốt nát nên hay thể hiện , để mọi người chứng nhận ta dốt ?

9 câu trả lời 9