Con gáj có nên chủ động...?

Pn ngj sao?
Chủ đôg trog tjh ju ýk
11 câu trả lời 11