Ngày buồn dài lê thê Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về. Làm rét mướt qua song len vào hồn.?

Làm khô môi biết bao nhiêu lần
rồi..
Đời còn nhiều bâng khuâng.
Có ai vì thương góp nhặt tâm
tình này.
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ
cười.
Và xin ghi kỷ niệm một đêm
thôi .
7 câu trả lời 7