Là phụ nữ bạn có quan niệm thế nào với suy nghĩ "ông ăn trả bà ăn nem" khi xã hội đề cao sự bình đẳng?

11 câu trả lời 11