Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng rời xa tôi !!!?

Cập nhật: Buồn quá !!!!
12 câu trả lời 12