So sánh (căn bậc hai 1992+căn bậc hai 1994) và (2*căn bậc hai 1993)?

2 câu trả lời 2