Cho a+b ,2a và x là số nguyên chứng minh y=ax^2 + bx +2009 nhận giá trị nguyên?

1 câu trả lời 1