đề 2012(A,A1) Toán hệ phương trình :)?

{x^3-3x^2-9x+22=y^3+3y^2-9y
{x^2+y^2-x+y=1/2
ai biết giải nào???
1 câu trả lời 1