Tôi tự hỏi tình yêu là gì mà làm cho bao người đau khổ!?

ai tung hoa phượng lên trời để cho trai gái hận đời vì yêu! người ta vá áo bằng kim tôi đây tự hỏi vá tim bằng gì! caphe đắng bỏ đường thì ngọt tình yêu buồn biết bỏ gì đây! bỏ đường bỏ muối bỏ rừng bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau!! cần một... hiển thị thêm ai tung hoa phượng lên trời
để cho trai gái hận đời vì yêu!
người ta vá áo bằng kim
tôi đây tự hỏi vá tim bằng gì!
caphe đắng bỏ đường thì ngọt
tình yêu buồn biết bỏ gì đây!
bỏ đường bỏ muối bỏ rừng
bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau!!
cần một người phương xa hiểu thấu.....
14 câu trả lời 14