[đệt mẹ] pepsì dô đây mau,...móa..móa?

haha vào chơi thì vào tưởng ta cho 5* hả…
mừng hụt ko.hehe
2 câu trả lời 2