Nếu có đủ điều kiện,thì bạn sẽ chọn học trong nước hay là đi du học...?

Tại sao...?
lắc thấy đi du học cũng hay...
13 câu trả lời 13