Tính V(đktc) của: a) Hỗn hợp khí gồm 6,4g O2 và 22,4l N2 ;?

; b) Hỗn hợp khí gồm 0.75 mol CO2, 0,5 mol CO3, 0.25 mol N2
Cập nhật: đề nó chỉ có như thế thôi :))
2 câu trả lời 2