Giúp mình làm bài văn này với, mai mình phải nộp rồi :(?

Đề : Suy nghĩ của em về ý kiến lười học chính là hủy họai tương lai của chính mình (lập dàn ý bài văn)
giúp mình với, mình dang cần gấp,cảm ơn m.n trước nha
5 câu trả lời 5