Giúp em mấy câu hóa hữu cơ này với (5 sao)?

Có mấy câu em làm được à, còn lại xem, sửa và giải giúp em đi. ---------- 1. Có bao nhiêu este có CTPT C₈H₈O₂ (có chứa vòng benzen) ? [giải] CH₃-COO-C₆H₅ H-COO-C₆H₅(CH₃) [o - m - p] ⇒ 4 đồng phân. ---------- 2. Ứng với CTPT C₄H₆O₂ có bao nhiêu đồng phân este mạch hở... hiển thị thêm Có mấy câu em làm được à, còn lại xem, sửa và giải giúp em đi.
----------
1. Có bao nhiêu este có CTPT C₈H₈O₂ (có chứa vòng benzen) ?
[giải]
CH₃-COO-C₆H₅
H-COO-C₆H₅(CH₃) [o - m - p]
⇒ 4 đồng phân.
----------
2. Ứng với CTPT C₄H₆O₂ có bao nhiêu đồng phân este mạch hở ?
[giải]
H-COO-CH=CH-CH₃
H-COO-CH₂-CH=CH₂
CH₃-COO-CH=CH₂
CH₂=CH-COO-CH₃
⇒ 4 đồng phân.
----------
3. Este (X) có CTPT C₅H₈O₂ khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số chất (X) thỏa mãn điều kiện trên là ?
[giải giúp em]
1 câu trả lời 1