Ôi trời,hình như ở đây vừa mới có chiến tranh,sống chết ra seo mak mất tiu hết r nhể?

2 câu trả lời 2