Cho hỏi về 1 số bài tập Hóa lớp 11?

Giáo viên bộ môn Hóa mới giao cho mình 1 số bài tập như sau nhưng khi giải ra thì sao thấy nó đơn giản quá...không biết là có đúng không...mong mấy bạn chỉ giúp mình nha... Bài 2.Tính nồng độ Mol/lít của các CHẤT và ION có trong các dung dịch sau : a/Trong 500 ml dung dịch có hòa tan 0.2 mol NaNO3. Câu này mình... hiển thị thêm Giáo viên bộ môn Hóa mới giao cho mình 1 số bài tập như sau nhưng khi giải ra thì sao thấy nó đơn giản quá...không biết là có đúng không...mong mấy bạn chỉ giúp mình nha...
Bài 2.Tính nồng độ Mol/lít của các CHẤT và ION có trong các dung dịch sau :
a/Trong 500 ml dung dịch có hòa tan 0.2 mol NaNO3.
Câu này mình giải ra là 0.4...500 ml đổi ra lit là 0.5...theo công thức tính nồng độ Mol thì CM = n : V(dd)...trong đó mình phân li NaNO3 : NaNO3(0.2) -----> Na+(0.2) + NO3-(0.2)...có đúng không các bạn...ai hiểu bài này chỉ mình với...vì trong đề bài bảo tính nồng độ mol/lit của các CHẤT và ION...2 từ đó không hiểu lắm ?
b/Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 17g NaNO3...
Bài này mình giải như sau : là đi tìm n (Mol) theo công thức n = m : M ra là 0.2 mol vì m = 17,M = 85...sau đó mình sử dụng công thức CM = n : V ra là = 1 vì 0.2 chia cho 0.2 = 1...có dúng không các bác ? Còn 2 bài cũng tương tự như vậy nhưng mình chỉ lấy ra 2 bài đầu để hỏi..
Bài 3.Hòa tan 12.5g CuSO4.5H2O vào lượng nước vừa đủ tạo thành 250 ml dung dịch.Tìm nồng độ mol/ml của các ION có trong dung dịch...
Bài này làm sao hả các bạn...không hiểu cái CuSO4.5H2O phải làm sao nữa ?
Bài 4.a.Trộn lẫn 150 ml dung dịch CaCl2 0.5 mol với 50 ml NaCl2 2M.Tính nồng độ mol/lít của các ION trong dung dịch thu được...bài này càng không hiểu để bài nữa ? Không biết làm bước đầu như thế nào...mới nhảy vô Hóa bài 1 đã cho gần 2 tờ giấy bài tập về nhà rồi...2/9 khỏi đi chơi luôn...ai giải giúp mình với...

b/Trong 200 ml dung dịch có hòa tan
Cập nhật: Tính thêm [Na+] và [NO3] thì tính như thế nào...NaNO3 có 0.2 Mol thì khi phân li ra thì Na+(0.2 mol) + NO3-(0.2 mol) rồi...tính sao đây...
2 câu trả lời 2