Bạn có tin nhân loại một ngày nào đó sẽ tiến hoá vào bình diện cao hơn không? Một thế giới không chiến tranh?

Một thế giới hoàn toàn bình đẳng?
11 câu trả lời 11