Tui ol = dt ma.hd tren dt nha.hom qua tao nhom roi nhung?

up ảnh lên chỉ làm ảnh đại djện trang cá nhan
ko làm ảnh dai dien của nhóm dc mặc dù vào phần nhóm up rồi đặt làm ảnh daj djen roj mà
2 câu trả lời 2