Triết học Mác-Lenin ??????

Tại sao 3 bộ phận cấu thành CN Mác-Lenin lại là hệ thống lý luận khoa học thống nhất ?
3 câu trả lời 3