Èo,còn ai sống sót trong cơn pão bcvp hok z,ầm ầm,xoảng xoảng?

3 câu trả lời 3