.>>>>>>>>>>>> CHẠY THI >>>>?

ĐỐ VUI......>>> Có ba ông cụ phởn lên chạy thi trên đường tầu.. Cụ thứ nhất tên là Nhe Cụ thứ hai tên la Năng Cụ thứ ba tên là Dại Nắng Gió thổi từ đông sang tây > các cụ chạy từ tây sang đông Sức khỏe và số cân các cụ như nhau.. Hỏi sau một thời gian bằng nhau Cụ nào sẽ về dích sớm... hiển thị thêm ĐỐ VUI......>>>

Có ba ông cụ phởn lên chạy thi trên đường tầu..

Cụ thứ nhất tên là Nhe
Cụ thứ hai tên la Năng
Cụ thứ ba tên là Dại Nắng

Gió thổi từ đông sang tây > các cụ chạy từ tây sang đông
Sức khỏe và số cân các cụ như nhau..

Hỏi sau một thời gian bằng nhau Cụ nào sẽ về dích sớm nhất,????
Cập nhật: Hơ hơ..... Tớ tên là MONG 90 tuổi nên ở ngòai làm trọng tài thôi...!
7 câu trả lời 7