Cho tam giác ABC vuông tại A và 1 điểm O thuộc miền trong của tam giác. Hạ OM, ON, OD lần lượt vuông?

Cho tam giác ABC vuông tại A và 1 điểm O thuộc miền trong của tam giác. Hạ OM, ON, OD lần lượt vuông góc với AB, AC, BC. Tìm vị trí của O để tổng OM^2 + ON^2 + OD^2 nhỏ nhất.
1 câu trả lời 1