Điều gì tăng thêm giá trị của một con người?

nếu không phải: nhân đức
12 câu trả lời 12